LUDZIE TO PODSTAWA

EKIPA

W na­szym gro­nie, fi­la­rem są wszyst­kie wy­mie­nione po­ni­żej kic­kassy. Niech nie zmyli Was uśmiech na ich twa­rzy, po­ja­wia się tylko na za­pach napalmu.

NIEAKTYWNI

W życiu róż­nie bywa, cza­sami trzeba od­sta­wić mun­dur na bok.

  * Wiewióra * Obi *

BYLI CZŁONKOWIE

Jako ekipa z wie­lo­let­nim sta­żem, mie­li­śmy nie­by­wałą przy­jem­ność współ­pra­co­wać z oso­bami, które z róż­nych przy­czyn opu­ściły na­sze sze­regi. Dzię­ku­jemy za wspól­nie spę­dzone chwile.

* go­odik * ro­ber­to­ne­sta * da­miano * miki * dy­der * uri * zby­cho * ja­pan * kula *ogi *
* paxo * owca * joda * ze­dzian * ba­nan * pepe * stopa *

REKRUCI

Paru świ­rów czeka przy­ję­cie w sze­regi. Od nich za­leży jak szybką za­łożą czarno-żółte naszywki. Obecnie prowadzimy rekrutację. Więcej szczegółów face 2 face.