GALERIA ZDJĘĆ I NAGRAŃ

W ce­lach pry­wat­nych, za­wsze sta­ramy się do­ku­men­to­wać swoją dzia­łal­ność oraz hi­sto­rię. Pewną jej czę­ścią za­mie­rzamy się po­dzie­lić, dla tego w tym miej­scu bę­dziemy aktualizowali za­pi­ski z na­szych dzia­łań. Mi­łego oglądania.

• 15-17.04.2016 – Mangusta XI (film)

• Strzelanie dynamiczne

• 13.04.2014 – Krótko z jed­nego dnia CQB (film)

• Bramy we­selne — zbiórka zdjęć.

• 19.05.2013 – Ope­ra­tion Com­bat Cherry

• 26.05.2012 – Re­por­taż o Świd­nic­kim ASG (film)

• 09.01.2012 – Po­kazy WOŚP (film)

• 09.01.2012 – Galeria zdjęć z pokazów WOŚP

• 20.11.2011 – Zamknięte manewry terenowe

• 11.01.2009 – Po­kazy WOŚP 2009 (film)

• “W du­żym skró­cie” 2006–2007 (bar­dzo ar­chi­walne nagranie)