Ludzie z pasją do działania

operation-combat-cherry-fenix-swidnica-asg-46Od po­nad 10 lat, nie­ofi­cjal­nie dzia­łamy na Świd­nic­kiej are­nie jako grupa mi­li­tarna. Ciężko okre­ślić czy je­ste­śmy ty­pową dru­żyną airsoft’ową, gdyż sta­ramy się prak­ty­ko­wać ele­menty su­rvi­valu, oraz za wszelką cenę dą­żymy do tego żeby od­bie­gać od sche­ma­tów. Prze­sadą by było, opi­sać nas jako zwy­kłych lu­dzi ro­bią­cych nie­zwy­kłe rze­czy, ale śmiało można za to stwier­dzić, że sta­ramy się uroz­ma­icać so­bie życie no­wymi wy­zwa­niami. Tak też znaj­dzie­cie wśród nas głów­nie pasjonatów tematów mi­li­tar­nych i nie tylko, bo sporty zimowe, wspinaczka i wyprawy górskie nie są nam obce.

Niektórzy z nas swoją przygodę z militariami zaczęli w wojsku, inni w harcerstwie, wciągnęli się przez dobrą książkę, lub zupełnie z przypadku. Najważniejsze jest jednak to że dzięki grupie, możemy rozwijać swoje pasje bez ograniczeń.